Thema-avond 10 november: internet- en cyberpesten

Op donderdagavond 10 november wordt er een thema-avond georganiseerd.  Het thema zal zijn: internet en cyberpesten. Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn: hoe leer je je kind om te gaan met internet? Wat mag wel en waarop moet je alert zijn? Negatieve gevolgen liggen op de loer, denk aan foto’s die tegen je zin verspreid kunnen worden, verslaving van online games, online pesten, etc. Er is een spreker uitgenodigd van stichting Voorkom! die gespecialiseerd is in het verzorgen van voorlichting over deze onderwerpen op scholen.  Het zal een interactieve sessie worden waarin ruimte zal zijn om vragen te stellen. We denken dat dit een interessante avond gaat worden en hopen op een grote opkomst. We vragen jullie om de datum alvast in de agenda te zetten.

Namens de MR, Alwin Ellenbroek

Onderbouwcircuit

De onderbouw is gestart met een circuit. Op de woensdagmiddag worden de kinderen van de onderbouw gemixt en krijgen ze een bijzondere les of opdracht. Zo gaat het de ene keer over fruit, de andere keer krijgen ze buiten op opdracht. Zie hieronder voor de eerste resultaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tandem continueert samenwerking met de wetenschap

“Graag komen we leren van het rekenonderwijs van De Tandem”. Vanuit de gesprekken met het voortgezet onderwijs in Nieuwegein en IJsselstein blijkt dat onze oud-leerlingen bovengemiddeld scoren op o.a. het gebied van rekenen en wiskunde. Sinds kort nemen de scholen voor voortgezet onderwijs een test af om het niveau van de leerlingen te bepalen. Herhaaldelijk blijkt dat de leerlingen van De Tandem een goede bagage hebben meegekregen.
Toch willen wij ons onderwijs verder versterken en zijn daarom partner van de Universiteit Utrecht en De Radboud Universiteit te Nijmegen. Op het moment werkt De Tandem weer mee aan een onderzoek ten behoeve van de bevordering van het rekenonderwijs op de basisscholen in Nederland. Lessen worden samen met promovendi voorbereid, geanalyseerd en geëvalueerd. De eerste resultaten zijn positief. We hopen ieder dag opnieuw ons onderwijs te versterken, de wetenschap helpt ons hierbij!

Ouderbijdrage 2016 – 2017

Op de informatieavond vorige week heeft de MR verslag gedaan van hoe de ouderbijdrage vorig jaar is besteed. Ook dit jaar is het essentieel voor zowel de reguliere festiviteiten als de jubileum activiteiten op De Tandem om over voldoende middelen te beschikken. De eerste heeft zelfs al plaatsgevonden: een fantastisch schoolreisje met de hele school naar Drievliet! Onze belangrijkste inkomstenbron is de vrijwillige ouderbijdrage. In de bijlage de brief die op de informatieavond uitgedeeld is voor degenen die er niet waren of de brief vergeten zijn.

Post uit Nieuw-Zeeland

De Tandem onderhoudt nauw contact met Limehills School in Nieuw Zeeland. Naast een uitwisseling van kennis en ideeën tussen teamleden van De Tandem en deze school, schrijven leerlingen elkaar ook brieven, sturen elkaar tekeningen en proberen ook via multimedia met elkaar contact te maken.
Het delen van kennis levert altijd winst op. De oefening van de Engelse taal gaat hier goed mee gepaard. Net na de zomervakantie hebben we weer een envelop ontvangen. Boordevol met tekeningen en verhalen. Er ligt weer een uitdaging klaar voor onze leerlingen om een reactie in het Engels te geven.

Onderwijs, een leven lang leren!

 
Iedere dag wordt nieuwe kennis gecreëerd en deze kennis is van invloed op inzicht en vaardigheden. Teamleden van De Tandem zoeken actief nieuwe kennis op. Niet alleen in formele setting als het behalen van een academische graad of het volgen van een Post-HBO opleiding maar ook door zelf kennis te delen en te ontwikkelen.
Een aantal teamleden heeft in samenwerking met De Onderwijscoöperatie de uitdaging aangenomen om het onderwijs te verbeteren en te verrijken. De Onderwijscoöperatie is opgericht om de ontwikkeling van een zelfbewuste beroepsgroep te stimuleren. Leraren nemen zelf verantwoordelijkheid en hebben zeggenschap over de uitvoering van hun beroep. De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de grootste onderwijsvakverenigingen.
De Tandem draagt op drie vlakken bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het gaat hier om het aanleren van ondernemingsvaardigheden bij leerlingen, het ontwikkelen van professioneel muziekonderwijs en het bevorderen van de schrijfvaardigheid van leerlingen. De Tandem is blij dat de Onderwijscoöperatie de school als partner ziet en het mogelijk maakt om samen te werken aan de optimalisering van het Nederlandse onderwijs.

Onderwijsinspectie wederom tevreden over De Tandem

Iedere school valt onder het toezicht van de Onderwijsinspectie. Wanneer alles goed gaat wordt een basisschool om de vier jaar bezocht. Dit wordt ‘Basistoezicht’ genoemd. Op 1 september is De Tandem weer bezocht. De inspecteur heeft ouders, leerlingen en teamleden gesproken. Daarnaast is alle documentatie ingezien, zijn de lessen bezocht en is het kwaliteitsbeleid getoetst.
De inspecteur heeft geoordeeld dat De Tandem weer aan alle eisen voldoet heeft de diverse beleidsgebieden als ‘goed’ beoordeeld. De inspectie daagt, mede gezien de structureel bovengemiddelde opbrengsten, De Tandem uit om nog meer in te spelen op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. De Inspectie geeft aan dat het team van De Tandem trots mag zijn op wat er is gerealiseerd en dat dit best meer in de etalage mag worden gezet. Zo kunnen ook andere scholen van De Tandem leren.
De Tandem dankt de inspecteur voor haar beoordeling, tips en analyses. Daarnaast dankt De Tandem de inspecteur weer voor het volledige vertrouwen dat zij in De Tandem heeft gesteld.

Muzieklessen

Ook dit jaar worden er weer extra muzieklessen op de Tandem verzorgd. Kijk in onderstaande PDF voor meer informatie.

Muzieklessen op basisschool de Tandem

Snelbinder september 2016

Hierbij de editie van de snelbinder van september 2016 in PDF-vorm.