Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Lid

Mijn naam is Jorrit de Jong, ik ben vanaf 2015 lid van de MR. Sinds 2014 gaat mijn dochter Fien naar de Tandem en sinds 2016 mijn zoon Tijl ook. Ik vind het belangrijk dat we als ouders het team van de Tandem ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen zo goed mogelijk kunnen leren en een mooie, leuke en gezellige tijd op school hebben. Ik vind het leuk om als MR-lid mee te denken en te helpen bij belangrijke beslissingen over de school en onze kinderen. Ook vind ik het belangrijk om de stem van ouders in te brengen tijdens de vergaderingen. Spreek mij of een van de andere MR-leden dan ook gerust aan als je een vraag of opmerking hebt!

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en meebeslissen over zaken die de school aangaan. De leden van de MR behartigen de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn vakantierooster, formatie, meerjarenbeleidsplan(nen), begroting en jaarrekening.

MR-leden

De volgende personen zijn lid van de MR namens de ouders:

Alwin Ellenbroek

Alwin Ellenbroek

Voorzitter

Ik ben Alwin Ellenbroek, vader van Marin en Tirza. Ik ben toegetreden tot de MR

Oscar Kempees

Oscar Kempees

Lid

Stukje tekst

Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Lid

Stukje tekst

De volgende personen zijn lid van de MR namens het personeel:

Sander de Frie

Sander de Frie

Lid

stukje tekst

Anne Verburg

Anne Verburg

Lid

stukje tekst

Anneke Verburg

Anneke Verburg

Lid

stukje tekst

De penningmeester van de MR is:

Jeroen Keuning

Jeroen Keuning

Lid

stukje tekst

Lid van de GMR namens de ouders is:

Bianca Oosterbroek

Bianca Oosterbroek

Lid

stukje tekst

Lid van de GMR namens het personeel is:

Sander de Frie

Sander de Frie

Lid

stukje tekst

Verkiezing

MR-leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut. Als er een vacature is in de oudergeleding van de MR, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Zijn er meerdere ouders die zich kandidaat stellen voor deze taak, dan volgt er een schriftelijk stemming, waarbij alle ouders stemrecht hebben. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. Ook daarvoor kan een verkiezing uitgeschreven worden.

Vergaderingen

De raad vergadert eens per 6 weken en deze vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor alle ouders toegankelijk. Wat er in de MR-vergaderingen besproken wordt, kunt u nalezen in de notulen van de vergaderingen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gezamenlijk hebben de scholen van Stichting Robijn een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals schooloverstijgende financiële zaken en bijvoorbeeld het vakantierooster. Van iedere school zitten er twee MR-leden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht.

Contact met de MR kan via email: mr@de-tandem.nl.

Meer informatie over medezeggenschap op school kunt u vinden op de website wet medezeggenschap op scholen