Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en meebeslissen over zaken die de school aangaan. De leden van de MR behartigen de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn vakantierooster, formatie, meerjarenbeleidsplan(nen), begroting en jaarrekening.

MR-leden

De volgende personen zijn lid van de MR namens de ouders:

Alwin Ellenbroek

Alwin Ellenbroek

Voorzitter

Ik ben Alwin Ellenbroek, vader van Marin en Tirza. Ik ben toegetreden tot de MR omdat...

Rianne Romijn

Rianne Romijn

Lid

Ik ben Rianne Romijn, moeder van Nova en Fedde, waarvan de jongste nog niet naar school...

Nelleke Overgaauw

Nelleke Overgaauw

Lid

Mijn naam is Nelleke Overgaauw, moeder van twee dochters. Ik heb er voor gekozen om deel...

De volgende personen zijn lid van de MR namens het personeel:

Bibi Wildenbeest

Bibi Wildenbeest

Lid namens personeel
Anne Verburg

Anne Verburg

Lid namens personeel
Anneke de Wit

Anneke de Wit

Lid namens personeel
Renee de Munck

Renee de Munck

Penningmeester

Mijn naam is Renee de Munck en ik ben vader van een zoon en dochter op De Tandem. Sinds 2019...

Sander de Frie

Sander de Frie

Lid van de GMR namens het personeel

Verkiezing

MR-leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut. Als er een vacature is in de oudergeleding van de MR, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Zijn er meerdere ouders die zich kandidaat stellen voor deze taak, dan volgt er een schriftelijk stemming, waarbij alle ouders stemrecht hebben. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld. Ook daarvoor kan een verkiezing uitgeschreven worden.

Vergaderingen

De raad vergadert eens per 6 weken en deze vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor alle ouders toegankelijk. Wat er in de MR-vergaderingen besproken wordt, kunt u nalezen in de notulen van de vergaderingen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gezamenlijk hebben de scholen van Stichting Robijn een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals schooloverstijgende financiële zaken en bijvoorbeeld het vakantierooster. Van iedere school zitten er twee MR-leden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht.

Contact met de MR kan via email: mr@de-tandem.nl.

Meer informatie over medezeggenschap op school kunt u vinden op de website wet medezeggenschap op scholen